Ethische code

logo-1

Uittreksel Beroepscode van de Coach/Counselor

De Coach/Counselor zal in de begeleiding en advisering rekening houden met het wereldmodel van de coachee. Bij al het handelen van de Coach/Counselor zullen de belangen van de coachee voorop staan zonder onderscheid te maken in nationaliteit, ras, geloof, leeftijd, geslacht, seksuele geaardheid, politieke of sociale status.

De Coach/Counselor zal gedurende de begeleiding geen andere relatie met de cliënt hebben of de wens daartoe uitspreken dan een professionele relatie. Als seksueel gericht aan te merken handelingen vallen nimmer binnen een relatie. Er mag pas een andere dan een professionele relatie met de coachee worden aangegaan na afloop van een periode van één jaar na de afronding van de begeleiding.

Tijdens de begeleiding dient de Coach/Counselor zijn/haar persoonlijke beperkingen in acht te nemen. Deze beperkingen kunnen van emotionele dan wel ethische aard zijn, of verband houden met de vereiste deskundigheid. De Coach/Counselor zal zich in voorkomende gevallen verzekeren van ondersteuning door deskundigen, waar nodig overgegaan tot doorverwijzing, of zich te verzekeren van supervisie.

De Coach/Counselor heeft in het openbaar de volgende eed afgelegd: “Ik beloof dat ik geheim zal houden al hetgeen mij in de uitoefening van mijn beroep is toevertrouwd of wat daarbij als geheim te mijner kennis is gekomen of waarvan ik het vertrouwelijke karakter dien te begrijpen”.

De Coach/Counselor is buiten bovenvermelde bepalingen onverkort gehouden aan de beroepscode, alsmede het tucht- en klachtrecht van de overkoepelende beroepsverenigingen en/of de registrerende instanties. Het beroep van Coach/Counselor dient te worden uitgeoefend in overeenstemming met de Nederlandse wetgeving, alsmede de rechten en plichten van de coachee worden geregeld.

(Nederlandse Academie voor Psychotherapie)